Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasozmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji

Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za odpady na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie wyznaczenie inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Podkategorie