Rolnictwo i łowiectwo

 • Zaopatrzenie w wodę miejscowosci Józefów k/Gór Mokrych - rozbudowa sieci wodociągowej

Transport i łączność

 • Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E  i 3914 E w Górach Mokrych
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy
 • Przebudowa drogi gminnej  - ul. Browarna
 • Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic:  Majowa i Majowa Góra
 • Budowa odcinka drogi  gminnej ul. Klonowa  w Przedborzu
 • Przebudowa drogi dojazowdej do pól w miejscowosci Miejskie Pola

Turystyka

 • Budowa wału dzielącego zbiornik  górny Zalewu  w Przedborzu na dwie części

Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Budowa  ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika
 • Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów zawierajacych azbest
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras
 • Rozbudowa  oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Wojciechów
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III  - Wola Przedborska
 • Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz -  ul. Trytwa oraz  ul. Stodolniana

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 • Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz
 • Rewiatlizacja zabytkowego parku  przy ul. Trytwa w Przedborzu

Kultura fizyczna i sport

 • Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przedbórz poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo - jezdnymi i miejscami parkingowymi"