Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla
Zakres rzeczowy

Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej z rur PCV Ø110 o długości 2522,0 mb w miejscowości Grobla. Sieć uzbrojona została w 12 hydrantów przeciw pożarowych typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Przedbórz - Taras oraz z drugiej strony w pasie drogowym drogi asfaltowej od strony ulicy Żarnowskiej, tym samym budowany odcinek będzie zasilany z dwóch niezależnych ujęć wody: ujęcia Przyłanki oraz ujęcia Konecka. Realizacja inwestycji umożliwa zaopatrzenie w wodę około 120 mieszkańców.

Harmonogram prac 06.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej
08.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę
10.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych
12.2008 - zakończenie budowy sieci wodociągowej
04.2009 - odtworzenie nawierzchni drogowych
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
Wartość całkowita 348.515,74 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zdjęcia
z budowy