wtorek, czerwiec 25, 2019
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

PROJEKT PN.:
„PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI DOLINY CIEKU SPOD OCHOTNIKA POPRZEZ BUDOWĘ EKOTONOWEJ STREFY BUFOROWEJ W CELU OGRANICZENIA SYMPTOMÓW EUTROFIZACJI KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W PRZEDBORZU”
NR UDA-RPLD.05.04.02-10-0002/17-00

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Projekt polega na realizacji inwestycji, w wyniku której w dolinie cieku spod Ochotnika w miejscowości Łączkowice, gm. Masłowice, pow. Radomsko zostanie utworzona buforowa strefa ekotonowa oddzielająca wody cieku od intensywnie użytkowanych gruntów ornych.

 

Inwestycja ma na celu poprawę jakości wody w Zalewie „Przedbórz” zasilanego wodami cieku, a wykorzystywanego w części (akwen górny) w charakterze kąpieliska. Akweny środkowy i dolny eksploatowane jako stawy rybne z uwagi na walory krajobrazowe służą również rekreacji mieszkańcom Przedborza i okolic. Ponadto, jako element uzupełniający inwestycji planowane jest utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z opracowaniem materiałów dla szkół podstawowych w regionie. W ramach wkładu własnego Wnioskodawca utworzy także element infrastruktury turystycznej w postaci altany i zespołu ławeczek służących do organizowania spotkań edukacyjnych, a w pozostałym czasie służący turystom korzystających z uroków zbiornika wodnego w Przedborzu.

Użytkownikami efektów powstałych w ramach niniejszego projektu będą wszyscy mieszkańcy gminy Przedbórz, korzystający z walorów przyrodniczych cieku spod Ochotnika.

Inwestycja będzie realizowana od III kw. 2014 do IV kw. 2019. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

  1. powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CO23) – 11,4 ha;
  2. liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.

Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku spod Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli. Jako element towarzyszący niniejszego projektu planowane jest wykonanie ścieżki dydaktycznej wraz z infrastrukturą turystyczną.

Do celów pośrednich niniejszego projektu należy:

  • Ochrona wód zbiornika „Przedbórz”;
  • Poprawa warunków bytowych gatunków chronionych na terenie gminy Przedbórz;
  • Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych Gminy Przedbórz i regionu;
  • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych;
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody;
  • Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska;
  • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych;
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody.

Jednym z podstawowych i najprostszych narzędzi do zastosowania dla istotnej poprawy jakości wód płynących jest ograniczenie zanieczyszczeń, trafiających z obszarów upraw rolnych bezpośrednio przylegających do cieku, poprzez utworzenie strefy buforowej pomiędzy obszarem intensywnie użytkowanym (grunty orne) a ciekiem. Strefy buforowe (ekotony) usytuowane pomiędzy lądem a wodą w postaci pasa stałej roślinności (np.: ziołorośli, krzewów bądź zadrzewień) ograniczają przemieszczanie się biogenów (związków azotu i fosforu) poprzez redukcję ich stężenia w płytkich wodach gruntowych oraz w spływie powierzchniowym.

Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację powyższego Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 646 074,21 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy). Zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0002/17-00, całkowita wartość Projektu wynosi 1 055 728,01 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych jeden groszy), jednakże wartość ta może ulec zmianie w wyniku wyboru Wykonawcy inwestycji.

strefa ekotonowa

Lokalizacja miejsca realizacji projektu w obrębie Łączkowice 

 

Zdjęcia występującej flory na terenie planowanej inwestycji

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem